مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۸ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

جامعه سیاسی به آن درجه از یکپارچگی و استقلال رسیده باشد که بتواند دنیای خارج یکپارچه و متحد عمل کند. جامعه سیاسی ایران عهد کهن به خوبی از این انسجام برخوردار بود. دلیل آنکه،می بینیم در مقابل دشمن خارجی( و برای مثال مشخص در مقابل تورانیان ) متحد و یک دل علیه بیگانه وارد عمل […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۷ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

وجود یک قدرت سیاسی در جامعه: براساس همه ی قرائن موجود و تاریخ مضبوط و انعکاس آن در کتاب های مقدس و نیز اوستا و سایر منابع، در جامعه ی ایران عهد کهن قدرت سیاسی وجود داشت و تاریخ آن ها گاهی به طور دقیق در دست ماست که در شاهنامه هم منعکس گردیده است. […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

(( از دید جامعه شناسی، کلیه گروه بندی بشری اعم از خانواده، قبیله، عشیره، روستا، شهر، کشور، و نظایر آنها جامعه به معنای اعم کلمه هستند. انسان بر حسب گرایش های طبیعی یا نیازهای اجتماعی به منظور ایجاد امکانات زیستی و مبارزه با دشواری های حیات، خواه ناخواه به سوی هم نوعان رانده می شود. […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

حکمرانی حکمرانی را در لغت برابر و مترادف با فرمانفرمایی و همان حکومت دانسته اند. اما در عین حال توجه داریم که حکومت در یک معنا در علم سیاست و نیز حقوق گاه به معنای خاص از قوه ی اجرایی قدرت سیاسی حاکم بر جامعه است، و حکومت به معنای قوه ی اجرایی هم یعنی […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۴ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

آنان سپس در سرزمین خود به طور مشخص به آبادانی زندگی پرداختند و در مقابل دیگران دارای مرز معین شدند و در مقابل سایر گروه ها از خود دفاع کردند و یک ملت ریشه دار که از نظر خونی دارای تبار مشترک بودند و در یک خاک مشخص زندگی می کردند و از همان دوران […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

ملت در فرهنگ های سیاسی و حقوقی، ملت را این گونه تعریف می کنند: ملت را می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید می آید. […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۲ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

کشور – سرزمین بنا به تعریف استادان حقوق عمومی سرزمین چهارچوب فضایی لازم است که جمعیت هر کشور در آن استقرار یافته و جماعت انسانی به برکت آن، مادیت و عینیت می یابند. و همچنین اینکه :  سرزمین طیف صلاحیت دولت است. البته بدیهی است منظور از سرزمین، علاوه بر خشکی و سطح سرزمین، فضا، […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

اکنون بنگریم که اگر در زبان فارسی (( داد)) به هر دو گونه دیوار و داد ( قانون) کاربرد دارد، ( وار) فارسی با گرایش (ر) به (ل ) wall انگلیسی که از آن Law  یا داد، نیز برآمده است. دو واژه داد! هوار! را نیز بشناسیم که باز، گوینده، دیگران را به دیوار(ه+ وار) […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۰ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

از زبان شاهنامه بشنویم که هوشنگ چه می گوید: … به فرمان یزدان پیروزگر           به داد ودهش تنگ بسته کمر و از آن پس جهان یکسرآباد کرد        همی روی گیتی پر از داد کرد هم چنین در خصوص انجام تحقیقات بنیادی که در بند  ی ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۹ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

از لحاظ حقوقی حکومت ها ( دولت ها ) دارای حق اعمال حاکمیت هستند. حکومت بدون اعمال حاکمیت معنا و مفهومی ندارد و مفهوم حکومت و حاکمیت را در عمل و در عالم خارج ، به سختی می توان از هم جدا پنداشت. از منظر حقوق بین الملل نیز این توافق برقرار است که حکومت […]