مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۸ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

جامعه سیاسی به آن درجه از یکپارچگی و استقلال رسیده باشد که بتواند دنیای خارج یکپارچه و متحد عمل کند. جامعه سیاسی ایران عهد کهن به خوبی از این انسجام برخوردار بود. دلیل آنکه،می بینیم در مقابل دشمن خارجی( و برای مثال مشخص در مقابل تورانیان ) متحد و یک دل علیه بیگانه وارد عمل […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۷ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

وجود یک قدرت سیاسی در جامعه: براساس همه ی قرائن موجود و تاریخ مضبوط و انعکاس آن در کتاب های مقدس و نیز اوستا و سایر منابع، در جامعه ی ایران عهد کهن قدرت سیاسی وجود داشت و تاریخ آن ها گاهی به طور دقیق در دست ماست که در شاهنامه هم منعکس گردیده است. […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۶ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

(( از دید جامعه شناسی، کلیه گروه بندی بشری اعم از خانواده، قبیله، عشیره، روستا، شهر، کشور، و نظایر آنها جامعه به معنای اعم کلمه هستند. انسان بر حسب گرایش های طبیعی یا نیازهای اجتماعی به منظور ایجاد امکانات زیستی و مبارزه با دشواری های حیات، خواه ناخواه به سوی هم نوعان رانده می شود. […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۵ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

حکمرانی حکمرانی را در لغت برابر و مترادف با فرمانفرمایی و همان حکومت دانسته اند. اما در عین حال توجه داریم که حکومت در یک معنا در علم سیاست و نیز حقوق گاه به معنای خاص از قوه ی اجرایی قدرت سیاسی حاکم بر جامعه است، و حکومت به معنای قوه ی اجرایی هم یعنی […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۴ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

آنان سپس در سرزمین خود به طور مشخص به آبادانی زندگی پرداختند و در مقابل دیگران دارای مرز معین شدند و در مقابل سایر گروه ها از خود دفاع کردند و یک ملت ریشه دار که از نظر خونی دارای تبار مشترک بودند و در یک خاک مشخص زندگی می کردند و از همان دوران […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۳ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

ملت در فرهنگ های سیاسی و حقوقی، ملت را این گونه تعریف می کنند: ملت را می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید می آید. […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۲ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

کشور – سرزمین بنا به تعریف استادان حقوق عمومی سرزمین چهارچوب فضایی لازم است که جمعیت هر کشور در آن استقرار یافته و جماعت انسانی به برکت آن، مادیت و عینیت می یابند. و همچنین اینکه :  سرزمین طیف صلاحیت دولت است. البته بدیهی است منظور از سرزمین، علاوه بر خشکی و سطح سرزمین، فضا، […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۱ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

اکنون بنگریم که اگر در زبان فارسی (( داد)) به هر دو گونه دیوار و داد ( قانون) کاربرد دارد، ( وار) فارسی با گرایش (ر) به (ل ) wall انگلیسی که از آن Law  یا داد، نیز برآمده است. دو واژه داد! هوار! را نیز بشناسیم که باز، گوینده، دیگران را به دیوار(ه+ وار) […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۰ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

از زبان شاهنامه بشنویم که هوشنگ چه می گوید: … به فرمان یزدان پیروزگر           به داد ودهش تنگ بسته کمر و از آن پس جهان یکسرآباد کرد        همی روی گیتی پر از داد کرد هم چنین در خصوص انجام تحقیقات بنیادی که در بند  ی ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۹ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

از لحاظ حقوقی حکومت ها ( دولت ها ) دارای حق اعمال حاکمیت هستند. حکومت بدون اعمال حاکمیت معنا و مفهومی ندارد و مفهوم حکومت و حاکمیت را در عمل و در عالم خارج ، به سختی می توان از هم جدا پنداشت. از منظر حقوق بین الملل نیز این توافق برقرار است که حکومت […]