قانون پولشویی۳۷ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل هفتم) راهکارهای اجرائی ماده ۶۳ . فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون ۱٫بدین وسیله فراهمایی( کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون به منظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آنها برای نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدید نظر در اجزاء آن تشکیل می شود. ۲٫ دبیرکل سازمان ملل متحد، فراهمایی […]

قانون پولشویی ۳۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل ششم ) کمک فنی و تبادل اطلاعات ماده ۶۰٫ کمک فنی و آموزش ۱٫هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد برنامه های آموزشی ویژه ای را برای کارکنان مسوول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد. چنین برنامه های آموزشی از جمله می تواند […]

قانون پولشویی۳۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۵۴٫ راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب ماده (۵۵) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل از طریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود: الف) اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد […]

قانون پولشویی ۳۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۴۹٫ تحقیقات مشترک کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد تا به موجب آن در رابطه با مسائلی که موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضائی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیتدار مربوط بتوانند هیاتهای تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. در صورت […]

قانون پولشویی ۳۴ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

۱۵٫ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود: الف) هویت مرجع درخواست کننده. ب) موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی که درخواستها مربوط به آن می شود و نام و وظایف مرجعی که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می دهد. پ) خلاصه ای از واقعیتهای مربوط، به […]

قانون پولشویی ۳۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

۱۴٫ در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسی هایی در مورد هر یک از جرائمی که این ماده درموردآنها اعمال می شود صورت می گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی ازجمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیش بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور […]

قانون پولشویی۳۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۳۳٫ حمایت از افراد گزارش دهنده هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه، در نظام […]

قانون پولشویی۳۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۲۴٫ اختفاء هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده (۲۳) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این که شخص در چنین جرائمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا […]

قانون پولشویی ۳۰ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل سوم) جرم انگاری و اجراء قانون ماده ۱۵٫ ارتشاء مقامات دولتی داخلی هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که بصورت عمدی ارتکاب یافته باشند، بعنوان جرائم کیفری به حساب آیند: الف)وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی بصورت مستقیم […]

قانون پولشویی ۲۹ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۱۰٫ گزارش دهی عمومی هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیازبه مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی از جمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیند های تصمیم گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است از […]