قانون پولشویی ۲۸ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل دوم) اقدامات پیشگیرانه ماده ۵٫ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای موثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسئوولیت پذیری را منعکس می کند، […]

قانون پولشویی ۲۷ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ماده واحده: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۲/۸/۹ برابر با […]

قانون پولشویی ۲۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

توصیه شماره ۳۸: معاضدت قضایی: توقیف و مصادره کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواستهای ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی، مسدود کردن توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی، جرایم منشا و تامین مالی تروریسم، امکانات مورد […]

قانون پولشویی ۲۵ نوشته: محمدرسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

توصیه شماره ۳۰: مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب سیاستهای ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمدهای که درآمد زاد هستند، اینگونه […]

قانون پولشویی۲۴ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

توصیه شماره ۲۰: گزارش دهی معاملات مشکوک اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی بر این که وجوه مورد نظر، عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با تامین مالی تروریسم است، در آن صورت موسسه مزبور باید براساس قانون ملزم شود فوراً مراتب شک خود را […]

قانون پولشویی۲۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

توصیه شماره ۱۳: کارگزاری بانکی موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و یا سایر روابط مشابه، افزون بر اجرای تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان، اقدامات زیر را انجام دهند: الف. جمع آوری اطلاعات کافی درباره موسسه ( درخواست کننده خدمات کارگزاری) با هدف شناخت کامل ماهیت کسب و کار و […]

قانون پولشویی۲۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

توصیه شماره ۸: سازمان های غیر انتفاعی کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرند را به لحاظ اطمینان از کفایت آنها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که […]

قانون پولشویی ۲۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ضمایم توصیه های چهل گانه ( گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی)(FATF) الف) سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی مبارزه با تامین مالی تروریسم توصیه شماره۱: ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم […]

قانون پولشویی ۲۰ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۳۹٫ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیر مجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات […]

قانون پولشویی ۱۹ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل چهارم) گزارش های الزامی ماده ۲۵٫ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک( موضوع بند -و- ماده یک مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت […]