قانون پول شویی۸ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

نقش اصول عملیه و اماره تصرف در اثبات جرم پول شویی ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مقرر می دارد:(( اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. […]

قانون پولشویی۷ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

بند دوم: جرم یقه سفیدها در ادبیات جامعه شناسی به آن دسته از جرایمی که افراد متعلق به طبقات بالای جامعه ( یعنی افرادی که از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی صاحب نفوذ هستند) مرتکب می شوند به اعتبار وضع ظاهری آراسته آنها(( جرایم یا بزهکاری یقه سفید ها)) نامیده می شود. جرم شناسان غالباًَ […]

قانون پولشویی۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

بند سوم: اختلاط اموال از دیگر روش هایی که می توان از طریق آن منبع نامشروع اموال را مخفی نمود، آمیختن درآمدهای نامشروع با درآمدهای مشروع است؛ به گونه ای که تشخیص و تمییز این دو نوع دارایی، برای مامورین و مقامات تعقیب، دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعنوان مثال اگر کسی مبلغ ۵۰ میلیون […]

قانون پولشویی ۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

روش های ارتکاب پولشویی شیوه هایی که مجرمین برای پولشویی و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود. با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر […]

قانون پولشویی۴ نوشته:محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

آثار مخرب پولشویی و ضرورت مبارزه با جرم پولشویی پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآور جرایم منشا، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر اخلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه […]

قانون پولشویی ۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

مراحل فرایند پولشویی و آثار مخرب آن ضرورت دارد جهت معرفی فرآیند جرم پولشویی به تقسیم بندی زیر نیز توجه شود: پول خاکستری پول کثیف پول ملتهب پول خاکستری به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است، در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است. با این […]

قانون پولشویی ۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

تاریخچه پولشویی پولشویی، بعنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با جرم پولشویی قدمت بیشتر و طولانی تر دارد. چون آشکار است که وقتی می گوییم ((جرم پولشویی))، یعنی از زمانی که برای این اقدام از طریق مجازات تعیین شده است. بنا به تعبیر برخی از صاحبنظران، مخفی کردن پول یا مال از […]

قانون پولشویی۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پولشویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. با وجودی که این پدیده یکی از معضلات اساسی در اغلب نظام های حقوقی و اقتصادی است متاسفانه شناخت اکثر مردم و حتی بسیاری از افراد تحصیل کرده نیز، نسبت به آن بسیار اندک است. پدیده […]