حقوق حمل و نقل ۱۷ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

گفتار سوم: شرایط مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی با گسترش و توسعه خطوط ریلی به خارج از قلمروهای سرزمینی و توسعه مبادلات بین المللی میان دولت ها و اتباع آن ها، ضرورت تاسیس نهادها و سازمان ها و قوانینی که تنظیم کننده روابط حقوقی باشد، به شدت احساس شد. در همین راستا، دولت ها […]

حقوق عمومی

نوشته شده در ۲ دیدگاهنوشته شده در مطالب

حقوق عمومی چیست؟ برای بیان تعریف حقوق عمومی، بهتر است مقایسه‌ای بین مفهوم حقوق عمومی و حقوق خصوصی صورت پذیرد، لذا به تعریف هر دو مفهوم می‌پردازیم. حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. متقابلا حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط مردم با یکدیگر است. حتما […]