کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی ۳۶ نوشته: محمد رسولی

فصل ششم ) کمک فنی و تبادل اطلاعات

ماده ۶۰٫ کمک فنی و آموزش

۱٫هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد برنامه های آموزشی ویژه ای را برای کارکنان مسوول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد. چنین برنامه های آموزشی از جمله می تواند به زمینه های زیر بپردازد:

الف) اقدامات موثر جهت جلوگیری، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فساد از جمله استفاده از روشهای جمع آوری شواهد و تحقیق.

ب) ظرفیت سازی در گسترش و برنامه ریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.

پ) آموزش مراجع صلاحیتدار جهت آمادگی پرداختن به درخواستهای معاضدت متقابلی که نیازهای این کنوانسیون را برآورده نماید.

ت) ارزیابی و تقویت موسسات، مدیریت خدمات عمومی و مدیریت داراییهای عمومی از جمله کارپردازی دولتی و بخش خصوصی.

ث)پیشگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدی.

ج) کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.

چ) مراقبت از انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و روشهای مورد استفاده جهت انتقال، مخفی کردن و استتار چنین عوایدی .

ح) روشها و راهکارهای اداری و حقوقی موثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.

خ ) روشهای مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی که با مراجع قضائی همکاری می کنند، و

د) آموزش مقررات داخلی و بین المللی و زبانها.

۲٫ کشورهای عضو براساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گسترده ترین اقدامات مربوط به کمکهای فنی را برای یکدیگر به ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینه های موضوع بند(۱) این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی که همکاریهای بین المللی بین کشورهای عضو در زمینه استرداد و معاضدت قضائی متقابل را تسهیل می کند، مورد بررسی قرار خواهند داد.

۳٫ کشورهای عضو تا حدی که ضرورت داشته باشد تلاشهایی در جهت به حداکثر رساندن فعالیتهای عملیاتی و آموزش در سازمانهای منطقه ای و بین المللی و در چهار چوب ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.

۴٫ کشورهای عضو براساس درخواست، کمک به یکدیگر را در زمینه اجراء ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علتها، تاثیرات و هزینه های فساد در کشورهای متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه های عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.

۵٫ کشورهای عضو می توانند به منظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، در رابطه با ارائه اسامی کارشناسانی که می توانند به دستیابی این هدف کمک کنند با یکدیگر همکاری نمایند.

۶٫ کشورهای عضو استفاده از فراهمایی ها و هم اندیشی های منطقه ای، زیر منطقه ای و بین المللی را مد نظر قرار خواهند داد تا همکاری و کمک فنی را ارتقاء دهندو بحث و بررسی مشکلات مربوط به نگرانی دو جانبه از جمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.

۷٫ کشورهای عضو برقراری راهکارهای داوطلبانه را با هدف کمک مالی به تلاشهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر برای اعمال این کنوانسیون از طریق پروژه ها و برنامه های کمک فنی مورد بررسی قرار خواهند داد.

۸٫ کشورهای عضو، اعطاء کمکهای داوطلبانه به دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامه ها و پروژه ها از طریق دفتر مزبور در کشورهای در حال توسعه با هدف اجراء این کنوانسیون، مد نظر قرار خواهند داد.

ماده ۶۱٫ جمع آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد

  1. هر کشور عضو با مشورت کارشناسان، گرایش به فساد در قلمرو خود و نیز اوضاع و احوالی که در آنها جرائم مربوط به فساد، ارتکاب می یابد را مد نظر قرار خواهد داد.
  2. کشورهای عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تاجایی که ممکن باشد تعاریف، استانداردها و روشهای مشترک و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویه ها جهت پیشگیری و مبارزه با فساد را از طریق سازمانهای بین المللی و منطقه ای مد نظر قرار خواهند داد.
  3. هر کشور عضو، نظارت بر سیاستها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثر بخشی آنها، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده ۶۲٫ سایر اقدامات: اجراء این کنوانسیون از طریق توسعه اقتصادی و کمک فنی

  1. کشورهای عضو اقداماتی که منجر به اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را تا حد امکان از طریق همکاریهای بین المللی با در نظر گرفتن تاثیرات منفی فساد بر جامعه به طور اعم و بر توسعه پایدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.
  2. کشورهای عضو تا حدی که ممکن باشد و با هماهنگی با یکدیگر و نیز سازمانهای بین المللی و منطقه ای تلاشهای ملموسی را در موارد زیر بعمل خواهند آورد:

الف) ارتقاء همکاریهای خود در سطوح مختلف با کشورهای در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیر الذکر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.

ب) ارتقاء کمکهای مادی و مالی جهت حمایت از تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک به آنها برای اجراء موفقیت آمیز این کنوانسیون.

پ) ارائه کمک فنی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر جهت کمک به آنها برای برآوردن نیازهای آنها به منظور اجراء این کنوانسیون بدین منظور کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا کمکهای داوطلبانه منظم و کافی به حسابی که به طور خاص بدین منظور در ساز و کار مالی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است، بنمایند. کشورهای عضو براساس قانون داخلی و مفاد این کنوانسیون می توانند توجه ویژه ای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.

ت) ترغیب و تشویق سایر کشورها و موسسات مالی در صورت مقتضی برای ملحق شدن آنها به تلاشهایی که طبق این ماده انجام می شود، به ویژه از طریق ارائه برنامه های آموزشی بیشتر و تجهیزات جدید تر به کشورهای در حال توسعه جهت کمک به آنها در دستیابی به اهداف این کنوانسیون.

۳٫ این اقدامات تا جایی که ممکن باشد، بدون خدشه وارد آوردن به تعهدات کمک خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاری های مالی در سطوح بین المللی، منطقه ای یا دو جانبه خواهد بود.

۴٫ کشورهای عضو با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای موثر نمودن روشهای همکاریهای بین المللی پیش بینی شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیری، کشف و کنترل فساد می توانند ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه در مورد کمک مادی و تدارکاتی منعقد نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *