قانون مبارزه با پولشویی

Posted Leave a commentPosted in مطالب

قانون مبارزه با پولشویی ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، […]

قانون پولشویی ۱۹ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل چهارم) گزارش های الزامی ماده ۲۵٫ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک( موضوع بند -و- ماده یک مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت […]

قانون پولشویی۱۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱٫ اصل صحت   و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. این ماده ی مهمی می باشد و در اینجا […]