حقوق حمل و نقل۲۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

گفتارششم: مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون ترکیبی امروزه عملیات حمل و نقل بعنوان یک فعالیت ساده خدماتی مدنظر نیست، بلکه به صورت صنعتی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل تک نوعی نیز تعبیر می شود، به روی شیوه های مختلف حمل […]