حقوق خانواده ۴۰نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد. ماده ۵-در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع […]

حقوق خانواده ۳۹ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

قانون اجازه ی رعایت اجوال شخصیه ی ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۵/۱۰ ماده واحده- نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه ی متداوله در مذاهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به […]

حقوق خانواده ۳۸ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن ماده ۱۲۱۸- برای اشخاص ذیل نسب قیم می شود: ۱٫ برای صغاری که ولی خاص ندارند. ۲٫ برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند. ۳٫ برای مجانین و […]

حقوق خانواده ۳۷نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

کتاب نهم: در خانواده فصل اول: در الزام به انفاق ماده ۱۱۹۵- احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود. ماده ۱۱۹۶- در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعم از صعودی یا نزولی ملزم […]

حقوق خانواده ۳۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

باب دوم: در نگهداری و تربیت اطفال ماده ۱۱۶۸- نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ماده ۱۱۶۹- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره- بعد از هشت سالگی در صورت […]

حقوق خانواده ۳۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

فصل دوم: در طلاق مبحث اول- در کلیات ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره- زن می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ،(۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ماده ۱۱۳۴- طلاق باید به […]

حقوق خانواده ۳۴ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۲-همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم دیگر برقرار می شود. ماده ۱۱۰۳-زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. ماده ۱۱۰۴- زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت […]

حقوق خانواده ۳۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

فصل چهارم: شرایط صحت نکاح ماده ۱۰۶۲- نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند. ماده ۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ […]

حقوق خانواده ۳۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

مقررات مربوط به خانواده در قانون مدنی کتاب ششم : در قرابت ماده ۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی. ماده ۱۰۳۲- قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول-پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد؛ طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها؛ طبقه سوم- […]

حقوق خانواده۳۱نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

تعریف مفاهیم عمده حقوق خانواده ۱٫نامزدی :در عرف عامه، به جشنی که برای نامزد شدن دختری برای پسری پیش از عقد نکاح ترتیب می دهند، اطلاق می گردد. در این جشن، دختر و پسر حلقه نامزدی را به انگشت می کنند و از آن پس آن ها را نامزد یکدیگر می نامند. این رابطه ایجاد […]