حقوق حمل ونقل ۴ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

بند سوم: شرایط وسایل نقلیه وسایل نقلیه باری ملکی، استیجاری و تحت پوشش ارایه شده توسط شرکت می بایست دارای شرایط زیر باشند: ۱٫حداقل تعداد وسایل نقلیه باری ملکی،  استیجاری و تحت پوشش مورد نیاز شرکت برای فعالیت بصورت شهرستانی، استانی و سراسری به شرح جداول زیر می باشد: الف ) شهرستانی : نوع وسیله […]

حقوق حمل ونقل ۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

گفتار اول : تاسیس شرکت های حمل و نقل جاده ای ایران از دیرباز یکی از مسیرهای مهم ارتباطی آسیا و اروپا بوده و از طرف دیگر به دلیل وجود جاذبه های سیاحتی و زیارتی و نیز آثار تاریخی و باستانی در کشور باعث شده است که فکر مکانیزه کردن نحوه اجرایی حمل و نقل […]

حقوق حمل و نقل ۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرار داد حمل و نقل درباره ماهیت قرارداد حمل و نقل در بین حقوق دانان ایران اختلاف نظر وجود دارد. به پیرو از فقهای امامیه که موضوعات راجع به حمل و نقل را غالباً در مبحث اجاره اشخاص و یا در اجاره حیوان مطرح ساخته اند، نویسندگان قانون مدنی نیز، با […]

حقوق حمل و نقل۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

مقدمه: بخش حمل و نقل اهمیت حیاتی و تعیین شده ای در امر توسعه کشورها دارد و در جهان امروز این بخش از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد به شمار می رود که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود. اهمیت […]