نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۳ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

ماده پنجاه و پنجم: همین که ورقه اجراء به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد، یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور ( که باید مصداق محکوم له باشد) مسبوق […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۲ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

چنانچه محکوم علیه اقساط را در موعد مقرر نپردازد، نماینده وزارت دارایی به نام دادستان جمهوری اقداماتی به منظور وصول انجام می دهد و چنانچه بعد از این اقدامات نیز محکوم ، قسط را نپردازد نماینده دارایی با همیاری دادسرا متوسل به اجبار تنی می شود و برای اجبار محکوم علیه به پرداخت اقساط، وی […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

از لحاظ سیر تاریخی این قانون در ایران باستان، گاهی اوقات افرادی را به خاطر عدم پرداخت جریمه زندانی می کردند و آنقدر آنان را نگاه می داشتند تا خویشاوندان و دوستان وی پول لازم را جمع آوری کرده و موجبات آزادی زندانی را فراهم آورند. به طور کلی در ایران باستان، مجازات زندان کمتر […]