نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۴۳ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

تقصیر عبارت است از تعدی و تقریط. در این ماده برای تحقق صدور حکم به محرومیت سه شرط لازم است: احراز اینکه هدف وی فرار از پرداخت دین بوده است. مرتکب تقصیر شده باشد. موجب صدور حکم به اعسار شده باشد. ۸٫ میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از موجبات اقل و اکثریت محرومیت […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۴۲ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

ماده ۱۷ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه  تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۴۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

نکات: ۱٫در این ماده قاعده فراغ دادرس برای حکم اعسار وجود ندارد و قاضی بعد از صدور حکم هم می تواند از حکم اعسار خود رفع اثر نماید. ۲٫اگر مدعی اعسار در لیست ضمیمه دادخواست اموالی را از خود ذکر نکرده باشد اما عدم ذکر آن باعث خروج او از اعسار نگردد آیا از حکم […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۴۰ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

نکات: داشتن شخصیت حقوقی صرفا دلیل بر تاجر بودن نیست. به همین علت شخص حقوقی که تاجر نیست به عنوان مثال موسسه خیریه نه می تواند طرح دعوای اعسار کند و نه ورشکستگی. اشخاص حقوقی فقط می توانند طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی بنابر قانون آیین دادرسی مدنی کنند. در رابطه با اینکه در […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۳۹ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

مصادیق دعوای مالی : خواسته مالی که تعیین آن در هنگام تقدیم دادخواست مقدور است و خواهان مکلف است آن را تقدیم نماید والا به موجب ضمانت اجرای ماده ۸۵  ناظر به ماده ۸۴ قانون آ.د.م ۱۳۱۸ و ماده ۵۴ ناظر به بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م ۱۳۷۹، قرار دادخواست از جانب دفتر دادگاه صادر […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۳۸ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

با توجه به غیر مالی بودن دعوای اعسار امکان طرح آن توسط افراد بالغ زیر هجده سال وجود دارد. ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی : معیار و ملاک تشخیص در درجه اول مستلزم تعیین قانونگذار است در غیر این صورت باید در رویه های قضایی آن را یافت. در مورد ملاک های شناخت […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۳۷ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

۶٫ ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد: هرگاه پس از صدور حکم، محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا موثر است قاضی اجرا احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: اگر احکام به طور قطعی صادر و به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۳۶نوشته : محمدرسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

و با وجود ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م نیاز به این ماده نبود. در هر حال به استناد ماده ۱۲ ق.ن.ا.م.م که مقرر داشته است: دادگاه ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت وارده برخوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. اگر در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، درخواست مطالبه خسارت […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۳۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

ماده۱۲  اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده برخوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. نکات: برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد. منظور از خسارت در این ماده خسارت ایاب […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۳۴ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

ماده ۶۵۲ ق.م نیز مقرر می دارد: (( در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.)) در مواد۲۶۸ و ۲۶۹ قوت آمده است: (( اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهر نویس ها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت […]