نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

به استناد ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مقرر می دارد: آرا قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

۴٫ در قسمت اخیر ماده مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی آمده بود: (( …. یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است.)) مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه مورخ۱۳۹۳/۵/۵ برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت (( خارج از شمول مستثنیات دین است)) را حذف و عبارت (( به عنوان […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۰ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

۸٫ بند الف ماده ۱۸ آیین اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق بیان می داشت: (( چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد، آن مال عینا اخذ و به ذی نفع تحویل می شود اگر رد آن ممکن نباشد، بدل آن از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۴۹ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

در ماده ۲۹ ق. ن. ا.م. م ۱۳۹۴ قانون و مواد منسوخ به طور صریح ذکر شده است و حتی عبارت(( سایر قوانین مغایر)) نیز خودداری گردیده است بنابراین موجبی برای تصور نسخ لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب نیست. هرچند آن لایحه قانونی به واسطه وضعیت خاص حاکم بر انقلاب توسط شورای منصوب تدارک دیده […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۴۸ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

۶٫ ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری و زمینی در مقابل اشخاص ثالث بیان می دارد: (( به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضا بیمه نامه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن یا […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۴۷ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

۴٫ حبس یا جزای نقدی درجه شش به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال . ۵ . از شروط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین این است که باقیمانده اموال […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۴۶ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

با عنایت به به ماده ۱۹ و ۲۳ ق.م.ا به نظر عبارت (( انفصال درجه شش )) مسامحه در تعبیر و اشتباه است. وقید عمومی قبل از دولتی نیز تا کنون در قانون نویسی متداول نبوده و ترجیح با خدمات دولتی بوده است. به علاوه خدمات عمومی به استناد بند (ت ) و ( د) […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۴۵ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

۶٫ آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۹ استثناء شده فقط تامین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی است. بنابراین نمی توان مورد یا مواردی دیگر ازجمله دستور موقت را اضافه نمود. بنابراین نمی توان مورد یا موارد دیگری از جمله دستور موقت را اضافه نمود. اگر نظر قانونگذار بود آن را ذکر می کرد. نمی […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۴۴ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

ماده  ۱۹ مرجع اجرا کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوی اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل […]