مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۸ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

قانون و قانون اساسی بی تردید یکی از واژه هایی که بسیار زیاد در متون کهن ایران دیده می شود، همین معنی واژه ی قانون است که در کلمات گوناگونی به همین مفهوم بکار رفته است. مثال یک کاربرد اصلی واژه ( دات) همین قانون است. دادگری که بسیار در متون و آثار کهن دیده […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۷ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

او در آن سخنرانی که فردوسی به نظم آورده است می گوید: هر آن کس که در هفت کشور زمین                        بگـــردد ز راه و، بتـــابد زدین نمـــاینـــده ی رنـــج، درویــــش را                         زبون داشتن، مردم خویش را بـــرافــروختن ، سر زبیشیِ گـــنج                         به رنجــور مردم، نماینده […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۶ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

حقوق شهروندی در ایران عهد کهن حقوق شهروندی چیست؟ شهروندی منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت به حقوق فرد و تکالیف  او در برابر دولت رابطه ی شهروندی گویند. که این رابطه حقوقی را برای شهروندان معین می کند و آنها را بدون استثنا بهره مند از آن حقوق می کند. یعنی […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۵ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

تابعیت ، اعطای آن و پناهندگی می توان گفت تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت و کشور معینی مربوط می سازد و آنگاه برای او تحقق و نیز تکالیفی به بار می آورد. بنابراین وقتی یک نفر می گوید: من ایرانی هستم، یعنی تابعیت ایرانی دارد و دارای حقوق می شود و نیز […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۴ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

در شاهنامه می خوانیم که فریدون به سام که رئیس ( فرنشین) انجمن بود، منوچهر را این گونه پیشنهاد می دهد: بـسام این چنین گفت شاه کهن          کـــه ای نـــامور مهتـــر انجـــمن *** سپردم گفت این نبیره، تو را               که من رفتنی گشته ام زین سرا تو او را به هر کار شو   یارور                چنــان […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۳ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

نهاد سیاسی نهاد سیاسی به مفهوم یک تشکیلات و یا واحدی که در جامعه ی سیاسی وجود دارد و دارای کارکرد سیاسی اجتماعی می باشد، امروزه مفاهیم مرتبط با حقوق اساسی می باشد. چنان که گاه گویند حقوق اساسی همان حقوق نهادهای سیاسی می باشد. در باره ی عبارت (( نهاد سیاسی می توان گفت: […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن۲۲ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

برای اثبات اینکه منظور از مرغ وارغن یا باز سپید در ادبیات ایران کهن همانا اقبال عمومی و فره ایزدی است که از سوی مردم به پادشاه تفویض می شده و این مرغ وارغن و باز سپید نماد و معنی وعلامت آن مفهوم بوده است دلایل و شواهد دیگری نیز وجود دارد که نمونه ای […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۱ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

پژوهش گران بزرگ تاریخ تمدن ایران عهد کهن نیز بر همین راه رفته اند. بعنوان نمونه: با ژرف نگری در تاریخ -ایران- کهن، نگارنده بر این اعتقاد(باور) است که ((فر ))، (( فر کیانی)) یا (( فره ایزدی )) عبارت است از اقبال عمومی، رای و گزینش مردم. همان چیزی که در زبان امروز، به […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۰ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

مشروعیت قدرت سیاسی الزام آوری اراده ی قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. حاکمیت را می توان قدرت عالی و سازمان یافته ی جامعه گفت. آنگاه مشروعیت به ایجاد پذیرش اجتماعی قدرت، برای اعمال بر شهروندان اشاره دارد. بنابراین می توان در معنای […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۹ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

قدرت سیاسی قدرت یکی از مفاهیم اصلی علوم سیاست است. ((قدرت آن توانی است که دیگران را به تسلیم در برابر دارنده ی آن وا می دارد.)) اما این فقط یک تعریف خام و اولیه از قدرت است و به ویژه عنوان ما قدرت سیاسی است که نیاز به تعریف بهتر و کاملتری دارد. قدرت […]