جرائم اقتصادی : نعیمه بخشی

Posted Leave a commentPosted in اقتصادی

جرائم اقتصادی با توجه به نقش مهم اقتصاد در جوامع امروزی و ارتباط این امر با سایر جوانب زندگی افراد و توجه به این نکته که فساد اقتصادی شرایط ایجاد و شکل­گیری سایر جرائم را نیز به­وجود می­آورد اهمیت بررسی این جرم آشکار می­گردد. تعریف جرائم اقتصادی جرایم اقتصادی آن دسته از جرایم علیه تمامیت […]