حقوق حمل و نقل ۱۵ نوشته :محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

بند دوم: مسئولیت جبران خسارات در چارچوب کنوانسیون مهم ترین بحث در چارچوب کنوانسیون های ناظر بر حمل و نقل اعم از آن که کنوانسیون ناظر بر حمل و نقل دریایی، زمینی و یا هوایی باشد، یافتن مبنای مسئولیت، موارد معافیت از مسئولیت و هم چنین مساله سقف مسئولیت است. ۱)مبنای مسئولیت بند ۱ماده ۱۷ […]

حقوق حمل و نقل ۱۴ نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

بند سوم:بررسی مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل وصف اصلی مجازات که فارغ از تدابیر دیگر پیش گیری کننده از وقوع جرم و خصوصاً اقدامات تامینی و تربیتی می باشد همان رنج و عذابی است که بر جسم و روح مجرم تحمیل می شود. خلاصه اهداف اختصاصی از اعمال کیفر در حقبقت اصلاح […]

حقوق حمل و نقل ۱۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

لذا اصل بر مسئولیت متصدی است و موارد معافیت از مسئولیت، که در ماده آمده است، منحصر به موارد زیر است: خسارات ناشی از جنس کالا: مثلا خشکبار کرم می زند، ماهی فاسد می شود و ….. چون این گونه خسارات مختص خود کالا است مسئولیتی برای متصدی حمل و نقل ایجاد نمی کند. خسارات […]

حقوق حمل و نقل ۱۲ نوشته:محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

بندسوم: بررسی تحلیلی مواد قانون تجارت در باب حمل و نقل همان طور که در مطالب پیشین نیز اشاره شد،قانون تجارت ایران در ماده ۲ خود تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحو دیگری را فعالیتی تجاری دانسته است. در این مبحث سعی می شود تمامی مواد […]

حقوق حمل و نقل ۱۱نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

مبحث چهارم: ضوابط تاسیس شرکت ها و یا موسسات حمل و نقل هوایی با توجه به بند ه ماده ۱۷ قانون هواپیمائی کشوری به منظور تعیین شرایط و نحوه فعالیت ها و رسیدگی به عملکرد شرکت های متصدی حمل و نقل هوایی، دستورالعملی در ۲۳ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۱۰ به تصویب […]

حقوق حمل و نقل۱۰نوشته:محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

  گفتار چهارم:تاسیس شرکت های حمل و نقل هوایی توسعه و گسترش صحیح و با برنامه مدون و مطالعه شده حمل و نقل هوایی تاثیر به سزایی در رشد جامعه در ابعاد مختلف دارد: واز عوامل اصلی توسعه ی کشور به شمار می رود. کاهش هزینه ها و بهای کالاها و گردش خوب پول و […]

حقوق حمل و نقل ۹ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

مبحث دوم: صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی انجام فعالیت نمایندگی کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی است. سازمان با توجه به قوانین و مقررات حاکم، مقتضیات اجتماعی ،اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکت های موجود اقدام به صدور مجوز خواهد نمود. ضوابط صدور مجوز و […]

حقوق حمل و نقل ۸ نوشته:محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

گفتار سوم: تاسیس شرکت های حمل و نقل دریایی حمل ونقل دریایی،پیشینه باستانی دارد وبالطبع مسائل ناشی از آن نیز از عمری به همان قدمت برخوردار است.در دنیای قدیم،فینیقی ها،رومی ها و ایرانیان،از دریا برای تردد و لشکر کشی به سرزمین های دیگر در حجمی بسیار زیاد استفاده می کردند تا جایی که این مردم […]

حقوق حمل و نقل۷ نوشته:محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

صدور پروانه تاکسی رانی مدارک مورد نیاز: ارائه اصل و تصویر سند مالکیت تاکسی گواهی تایید اعتبار گواهینامه رانندگی فیش واریزی هزینه صدور و تمدید پروانه گواهی صدور تشکیل کارتکس در واحد بازرسی و کنترل خطوط از حوزه نظارت و امور مناطق ارائه اصل پروانه قبلی برای متقاضیان تعویضی تکمیل فرم اعلام نظر از واحدهای […]

حقوق حمل ونقل ۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

حداقل تاسیسات پایانه اختصاصی اتوبوسرانی بر حسب درجه شهر مورد فعالیت می باید مطابق جدول ذیل ارائه گردد: ردیف تاسیسات و مساحت های مورد نیاز درجه یک ( متر مربع) درجه دو (متر مربع) درجه سه( متر مربع) ملاحظات ۱ جمع کل محوطه ۲۲۰۰ ۱۶۰۰ ۵۵۰ ———- ۲ توقفگاه ۱۷۳۰ ۱۲۴۰ ۴۰۰ ———- ۳ دفتر […]