قانون پولشویی ۳۴ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

۱۵٫ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود: الف) هویت مرجع درخواست کننده. ب) موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی که درخواستها مربوط به آن می شود و نام و وظایف مرجعی که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می دهد. پ) خلاصه ای از واقعیتهای مربوط، به […]

قانون پولشویی ۳۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

۱۴٫ در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسی هایی در مورد هر یک از جرائمی که این ماده درموردآنها اعمال می شود صورت می گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی ازجمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیش بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور […]

قانون پولشویی۳۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۳۳٫ حمایت از افراد گزارش دهنده هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه، در نظام […]

قانون پولشویی۳۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۲۴٫ اختفاء هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده (۲۳) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این که شخص در چنین جرائمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا […]

قانون پولشویی ۳۰ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل سوم) جرم انگاری و اجراء قانون ماده ۱۵٫ ارتشاء مقامات دولتی داخلی هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که بصورت عمدی ارتکاب یافته باشند، بعنوان جرائم کیفری به حساب آیند: الف)وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی بصورت مستقیم […]

قانون پولشویی ۲۹ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

ماده ۱۰٫ گزارش دهی عمومی هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیازبه مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی از جمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیند های تصمیم گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است از […]

قانون پولشویی ۲۸ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

فصل دوم) اقدامات پیشگیرانه ماده ۵٫ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای موثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسئوولیت پذیری را منعکس می کند، […]

قانون پولشویی ۲۷ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ماده واحده: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۲/۸/۹ برابر با […]

قانون پولشویی ۲۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

توصیه شماره ۳۸: معاضدت قضایی: توقیف و مصادره کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواستهای ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی، مسدود کردن توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی، جرایم منشا و تامین مالی تروریسم، امکانات مورد […]

قانون پولشویی ۲۵ نوشته: محمدرسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

توصیه شماره ۳۰: مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب سیاستهای ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمدهای که درآمد زاد هستند، اینگونه […]